תנאי שימוש ותקנון האתר

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

  1. כללי

1.1.    אתר EcoSupp (להלן: "האתר") מופעל על-ידי צוות הנהלת EcoSupp (להלן: "EcoSupp"), ובמסגרתו נתן מידע בנושאים שונים בהם מספקת EcoSupp את שירותיה (להלן: "השירותים").

1.2.    כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

  1. 2.       הגבלת אחריות

2.1.    התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום בו ניתנו.

2.2.        יעוץ והדרכה, ככל שמופיעים באתר, אינה מהווים טיפול רפואי, ואינה מבוססים על מידע רפואי קונבנציונלי.

2.3.    יעוץ והדרכה, ככל שמופיעים באתר, אינם ניתנים ברמה האישית, ואין להסתמך עליהם אלא לאחר שנערכה פגישה אישית ולאחר שניתן מידע מלא אודות המטופל, מצבו הנוכחי, גיליון נתונים היסטורי, מידע אודות רגישיות מיוחדות, תסמינים וכדומה – ורק לאחר עריכת בדיקות נלוות לנתונים הנ"ל ואבחון כולל של כלל המידע.

2.4.    כל משתמש באתר מצהיר ומתחייב כי יבחן את המידע שקיבל באתר על-פי אמות המידה האישיות שלו, ובמידת הצורך אף יתייעץ עם רופא שמומחה לכך.

2.5.    ההחלטה לרכוש מוצרים מן האתר (או מאתרים אליו מפנה האתר) הינה לפי שיקול דעת הרוכש בלבד. נשים בהריון, נשים מניקות, ילדים, אנשים הנוטלים תרופות מרשם, אנשים בעלי רגישיות מיוחדות או החולים במחלות כרוניות, אינם מורשים לעשות שימוש בתכשירים ו/או בתוספים המוצעים למכירה באתר (או באתרים אליו מפנה האתר) מבלי שהתייעצו טרם לכן עם רופא. ככל ששימוש בתכשירים ו/או בתוספות גורם לאיזושהי תופעת לוואי שאינה מוכרת למשתמש יש להפסיק השימוש מייד ולהיוועץ ברופא.

2.6.    בכל מקרה, EcoSupp ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל דרך, לתופעות הנגרמות כתוצאה משימוש באתר ו/או שימוש באיזה מן התכשירים ו/או התוספים הנמכרים באתר, והמטופל מתחייב לשאת באחריות מלאה לאמור.

  1. 3.       קניין רוחני

3.1.    זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של EcoSupp, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת EcoSupp מראש ובכתב.

3.2.    EcoSupp רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

3.3.    פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

3.4.    השם "EcoSupp" וסימני המסחר של EcoSupp (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של EcoSupp בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת EcoSupp בכתב ומראש.

  1. 4.       תכני משתמשים: באחריות הצד המפרסם בלבד

4.1.    ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. EcoSupp ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

4.2.    בפרט, מתפרסמים באתר באופן תדיר תכנים של מפרסמים (גופיים מסחריים) ושל משתמשי האתר (לרבות באמצעות פרסומים מסחריים, תגובות, מאמרים, דעות, שאילתות בפורומים וכיו"ב). EcoSupp אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת EcoSupp או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

4.3.    פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי EcoSupp לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של EcoSupp לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.4.    אין במסירת תכני המשתמשים לפרסום באתר, כדי לחייב את EcoSupp לפרסמם באתר, ו-EcoSupp שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלבדי לפרסום התכנים הנ"ל, אולם יובהר כי ההחלטה לפרסמם אינה מטילה על EcoSupp אחריות לתכנים שפורסמו, בכל דרך. בנוסף,EcoSupp  שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התכנים המועברים אליה לפרסום, אולם יובהר כי אין בעריכת התכנים כדי להטיל על EcoSupp אחריות בגינם, בכל דרך.

4.5.    בין היתר, EcoSupp אוסרת פרסום של תכנים מסולפים, מטעים או שקריים (לרבות הטעיה צרכנית); תכנים המהווים לשון הרע, או הפוגע בפרטיות האדם, או בשמו הטוב; תכנים בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני בוטה; תכנים המעודדים גזענות, או אפליה פסולה מכל סוג; תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם ו/או את פרטיהם האישיים, וכן תכנים המזהים אחרים ללא הסכמתם; תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תכנים בעל אופי פרסומי או מסחרי, אשר לא אושרו מראש ובכתב על-ידי EcoSupp; תכנים, תוכנות או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות ומזיקות מכל סוג; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; וכן כל תוכן אחר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.

4.6.    פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי EcoSupp לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של EcoSupp לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.7.    הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין EcoSupp אחראית לתוצאות העסקה דנן.

4.8.    המפרסם תכנים באתר בניגוד לכללים הנ"ל מתחייב לשפות את EcoSupp, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המפרסם את EcoSupp, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר.

  1. 5.       רכישת שירותים באתר (או באתרים אליהם מפנה האתר)

5.1.    מדי פעם ופעם יוצעו באתר מוצרים שונים המשווקים על-ידי EcoSupp, או קישורים לרכישת מוצרים מאת גופים אשרEcoSupp  משתפת עימם פעולה. יובהר, כי ככל שמדובר במכירת מוצרים מאתרים אשר האתר מפנה אליהם, נציגי EcoSupp יכולים לסייע בלבד בביצוע הרכישה, אולם אין EcoSupp ו/או מי מטעמה אחראים להתקיימותה של העסקה, לקבלת המוצר, למשלוח תקין שלו לכתובת הרוכש, אישורי יבוא ומכס, או לתקינות המוצר עם הגעתו – והאחריות על כך תהיה על הרוכש ועל האתר ממנו נרכש מוצר בלבד.

5.2.    באשר למוצרים הנמכרים באתר: עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל מידע ובכלל זה שם המוצר, פרטים אודותיו, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה. EcoSupp אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. EcoSupp רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

5.3.    EcoSupp עושה כמיטב יכולתה לספק את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית מוצרים באתר. באשר למוצרים אשר אינם מיוצרים על-ידי EcoSupp, הרי שהפרטים המפורסמים באתר לגבי מפרט המוצר ותנאיו הם באחריות יצרני המוצרים בלבד. גם התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את EcoSupp. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים (למעט אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, ובמקרה כזה לא יחייב הדבר את EcoSupp). אשר על כן, כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על-פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

5.4.    EcoSupp רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג'.

5.5.    EcoSupp שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

  1. 6.       משלוח ואספקת המוצרים [סעיף זה מתייחס רק למוצרים שנקנו באתר, ולא באתרים אליהם מפנה האתר]

6.1.    השירות שניתן במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על-ידי EcoSupp  לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מקרה לא מחוץ לישראל (להלן: "אזורי השירות"). אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי השירות, ואין מניעה טכנית, בטחונית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזורי השירות. לחברה תישמר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

6.2.    במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים מטעם EcoSupp  (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.

6.3.    EcoSupp עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים יימצאו במלאי, עם זאת ייתכנו מקרים בהם מוצרים אזלו מהמלאי. אם יוסכם לרכוש את המוצר החלופי, יבוצע עדכון של ההזמנה; אחרת תבוטל ההזמנה ולא ייגבה תשלום.

6.4.    EcoSupp תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים הנרכשים בפרק הזמן הנקוב בתחתית דף המוצר. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון וכן ימים אחרים בהם אין פעילות במוסדות הפיננסיים). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה בגין העסקה. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאית EcoSupp לבטל העסקה.

6.5.    EcoSupp לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר במקרה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה.

6.6.        במקרה שיתאפשר איסוף עצמי של המוצר יעשה האיסוף בתיאום מראש מול צוות האתר.

6.7.    נציגי EcoSupp  רשאים בעת אספקת המוצר לדרוש את נוכחותו של הרוכש ו/או את הצגת אמצעי התשלום בו נעשה התשלום, וכן תעודה מזהה של בעל אמצעי התשלום לצורך אימות פרטי הרוכש, ו/או חתימתו של בעל אמצעי התשלום על גבי שובר ו/או הצגת אישור הרכישה כתנאי למסירת המוצר.

6.8.        לא יסופקו מוצרים שלא הועבר תשלום בגינם.

  1. 7.       ביטול עסקה והחזרת פריטים [סעיף זה מתייחס רק למוצרים שנקנו באתר, ולא באתרים אליהם מפנה האתר]

7.1.        על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתמסר לו בעת האספקה.

7.2.        באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.

7.3.    על-פי חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. כמו כן לא תורשה החלפה או ביטול של שירותי הארחה, נסיעה, תיירות חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מיום הזמנת השירות.

7.4.        במקרה של השבת מוצר רשאי האתר לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל ספק המוצר, על חשבונו, בצירוף חשבונית המס ומכתב המתאר את הבעיה במוצר, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו שימוש. מו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.

8.       פטור מאחריות

8.1.    האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה, חלה על ספקי המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. EcoSupp לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. EcoSupp לא תהא אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מהאתר.

8.2.    מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא EcoSupp בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על-ידי הרוכש.

  1. 9.       שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים

9.1.    ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה EcoSupp את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת EcoSupp לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

9.2.    כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האינטרנט, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ו- EcoSupp  אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. למען הסר ספק מובהר כי EcoSupp לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים באמצעות קישוריות (LINKS) המופיעות באתר. EcoSupp אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.

9.3.    EcoSupp תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.

9.4.    בנוסף לאמור לעיל, EcoSupp רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

9.5.    EcoSupp לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

9.6.    EcoSupp תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

9.7.        לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות לחץ כאן.

  1. 10.   שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי EcoSupp, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני (orders@ecosupp.com). נציגי "EcoSupp" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של EcoSupp, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה. פרטי שרות הלקוחות כתובים בעמוד: "צור קשר".

  1. 11.   שונות

11.1.   EcoSupp אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.

11.2.   EcoSupp רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי EcoSupp בקשר לכך.

11.3.     רישומי המחשב של EcoSupp בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.4.   מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

11.5.     EcoSupp רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.