תקנון השימוש באתר Lab-It

כללי

 1. חברת אקוסאפ בריאות בע"מ (להלן: "אקוסאפ/החברה") מפעילה אתר אינטרנט https://www.lab-it.co.il על כל שלוחותיו (להלן: "האתר") אשר מציע למשתמשים בו (כהגדרתם להלן) מידע ואפשרות רכישה בתחומי בדיקות מעבדה פונקציונליות. האתר מאפשר למשתמשים לעשות שימושים נוספים, ובכלל זה לעיין, להעלות או להזין מידע או נתונים אודות המשתמש.
 2. השימוש באתר, לרבות קבלת מידע ושירותים באמצעות האתר, כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קראו את תנאי השימוש בקפידה. הגלישה באתר ועשיית כל שימוש בו או בשירותים שהוא מציע ייחשבו כהסכמתכם לתנאים אלה.
 3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסים לכל המינים כאחד.
 4. בתנאי השימוש, תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידו:
  מידע -כל מידע המוצג באתר, לרבות מידע רפואי, מידע טקסטואלי, תכנים, עדכונים, מאמרים, תיעוד, תוכניות, שרטוטים, פרטים, עובדות, חומרים, מסמכים, נהלים, סקיצות, תוכנות, כיתוב, סימנים, סמלים, תווים, קבצים, טקסטים, תמונות, סרטונים, כתובות, קוד מחשב וקבצים.
  משתמש- כל אדם או ישות משפטית אחרת אשר נכנס לאתר או גולש בו, וזאת בין אם השימוש הוא קבוע או מזדמן.

 השימוש באתר ובתוכנו

 1. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או מסירת פרטים על ידי המשתמש ו/או למועדון המטפלים, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות אלו וכן כי הוא מסכים להוראות, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים מטה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 2. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בתום לב, ע"פ הוראות כל דין ובהתאם להוראות תנאי השימוש. בעצם כניסתו לאתר, מצהיר המשתמש כי הוא מתחייב להימנע מכל פגיעה שהיא באקוסאפ או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.
 3. המשתמש מתחייב כי בעשותו שימוש באתר הוא לא יפר כל זכות של אקוסאפ או צד שלישי כאמור לרבות זכויות חוזיות, קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות אמון, סודיות רפואית, סודות מסחריים, סימני מסחר ופטנטים.
 4. הזכות לעשות שימוש במידע באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי לעשות שימוש במידע לטובת צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. המשתמש מתחייב לשמור בקפדנות על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר.
 5. המשתמש מתחייב, ליידע את אקוסאפ באופן מידי, על כל חשש לפגיעה במשתמשים או בצדדים שלישיים ועל כל הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין או תנאי שימוש אלה.
 6. אקוסאפ תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגד משתמש שהפר את תנאי השימוש כאמור, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים, בכפוף לכל דין.
 7. האתר כולל שירותים מקוונים המוצעים באופן פרטני למשתמש ובכללם רכישת שרותי בדיקות מעבדה שונות (להלן: "הבדיקות"). שרותי לקיחת הבדיקות וניתוחן אינם מבוצעים על ידי אקוסאפ אלא על ידי מעבדות בינלאומיות העומדות בתקנים המחמירים בעולם. מזמין הבדיקה יקבל הנחיות כיצד לבצע את הבדיקה בעצמו או באמצעות מי מטעמו, את תוצר הבדיקות תעביר אקוסאפ למעבדה בחו"ל, ותוצאות הבדיקה יועברו לידי המשתמש באופן מאובטח ע"פ דין.
 8. מדיניות פרטיות

כללי

 • אקוסאפ מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
 • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 • החברה רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר.
 • שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו,ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 • כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

רישום והעברת מידע לחברה

 • חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת מידע אישי. במסגרת הפעילות באתר תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להזדהות כחבר מועדון או לקוח, להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר וביניהם הזמנת מוצרים מספקי השירות (להלן "הליך הזיהוי").
 • מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליכי ההזדהות המתבקשים באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש באתר ו/או לביצוע הזמנת מוצרים המוצעים בו.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, שימסור את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.
 • המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 • האתר משתמש בעוגיות (להלן "Cookies "ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים לגולש פרסומות מותאמות אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה.
 • חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 • כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של הגולש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן ו/או בבעל מקצוע מתאים.
 • החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
 • ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 • כל השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר מתבצע באופן מוצפן ומאובטח על ידי הספק ו/או באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית מטעמו ובאחריותו הבלעדית.

יצירת קשר בנושא פרטיות

 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1841 ,הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד "צור קשר" באתר.

הזכויות הקנייניות באתר

 1. כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם באקוסאפ או מי מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכות במלואן לאקוסאפ.
 2. התוכן והמידע באתר, לרבות תוכנה, קוד או חומרים אחרים וכן התשתית המשמשת להעברת התוכן והמידע הם בבעלותה הבלעדית של אקוסאפ.
 3. המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי באתר בלבד, ואינו רשאי לעשות כל שימוש מסחרי באתר או במידע.
 4. המשתמש מתחייב שלא לפרסם את המידע או חלק ממנו באינטרנט או במדיה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יבצע התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, ביחס למידע או בחלק ממנו.
 5. כל סימני המסחר המוזכרים באתר, לרבות סימני המסחר הרשומים, שמות מוצרים ושמות חברה או לוגו המוזכרים באתר הם רכושם הבלעדי של אקוסאפ.
 6. המשתמש מתחייב שלא לשנות, להעתיק, לשכפל, למסור, להציג, לבצע, לשעתק, לפרסם, לתת רישיון, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או למכור בשנית כל מידע, תוכנה, מוצרים, או שירותים מהאתר. כן מתחייב לא לנטר או להעתיק כל תוכן או מידע מהאתר תוך שימוש בכל אמצעי אוטומטי או כל עיבוד ידני עבור כל מטרה, ללא קבלת אישורה של אקוסאפ מראש ובכתב.

מדיניות ביטול עסקה

 1. משתמש הרוכש בדיקה באתר זה רשאי לבטל את העסקה על ידי החזרת ערכאת הבדיקה לידי החברה והכל בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
 2. עסקה לרכישת בדיקה אשר בוצעה באתר, רשאי הצרכן לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימי עסקים מיום קבלת ערכאת הבדיקה או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה והכל בהתאם להוראות החוק. היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הערכאה או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 3. על אף האמור לעיל, ערכאת בדיקה שנעשה בה שימוש לא ניתנת להשבה ומשכך ביטול העסקה, טרם נשלחה הדגימה למעבדה, יזכה את הרוכש בסכום העסקה, למעט 100 ש"ח, עלות הערכה והשילוח. באם ערכת הבדיקה נשלחה למעבדה, לא יתאפשר ביטול העסקה.
 4. אחריות
 5. השירותים והתכנים באתר זמינים כפי שהם ("As-Is"), ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אקוסאפ בגין תכונות של השירותים או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש. הגלישה והשימוש באתר ובשירותיו, וכן הצפייה בתכנים המוצגים בו והסתמכות עליהם ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 6. אקוסאפ, נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או צד שלישי כלשהו בקשר עם שימוש, ישיר או עקיף של המשתמש באתר, במידע או להסתמכות המשתמש עליו.
 7. למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אקוסאפ או מי מטעמה לכל נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 8. ערכות הבדיקות כוללות הנחיות מפורטות להכנת הדגימות, כמו כן ישנו מענה טלפוני בו ניתן לקבל הנחיות להכנת הדגימות גם ע"י נציג החברה. הכנת הדגימות היא באחריות מלאה של הנבדק, במידה והדגימות לא הוכנו כשורה וישנו צורך במשלוח ערכה חדשה, דבר זה כרוך בתשלום נוסף של 100 ש"ח, עלויות הערכה והשילוח.
 9. אין בפרסומים מקצועיים כלליים המוצגים באתר כדי להוות ייעוץ או חוות דעת ואין בהם משום תחליף לקבלת חוות דעת אישית מקצועית מגורם מוסמך הנוגעת לנתונים האישיים הרלוונטיים של המשתמש.
 10. יובהר כי אקוסאפ אינה אחראית לנכונות או לדיוק של מידע רפואי המוצג באתר, לרבות הסברים אודות בדיקות וסיכונים הכרוכים בהליכים רפואיים שאינם ניתנים בקשר ישיר למשתמש, וכי באחריותו המלאה של המשתמש לערוך בדיקות נוספות ולקבל ייעוץ מקצועי מתאים בהתאם לצרכיו.
 11. אקוסאפ לא תישא באחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר.
 12. אקוסאפ אינה אחראית לתוכנם של אתרים אחרים המקושרים אל האתר או ממנו לרבות מידע המתפרסם באתרים אלה, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו.

סמכויות אקוסאפ וזכויותיה

 1. אקוסאפ רשאית לחדול בכל עת מהפעלת האתר באופן זמני או קבוע, ללא הודעה מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך.
 2. אקוסאפ רשאית לשנות האתר מעת לעת לרבות מראהו, תוכנו, היקפו וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בו, זאת בלא הודעה מראש.
 3. אקוסאפ רשאית, לפי שיקול דעתה, למנוע ממשתמש את השימוש באתר, למנוע גישה לאתר (כולו או חלקו), או לבטל רישום של משתמש לאתר.
 4. אקוסאפ אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים.
 5. אקוסאפ רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים מכל סוג ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסומות, באנרים, ומודעות בין מטעמה ובין מטעם צדדים שלישיים. המשתמש פוטר את אקוסאפ מכל אחריות או חבות הקשורה או המתייחסת לתכנים מסחריים כלשהם המוצגים באתר ושאינם נעשים מטעמה של אקוסאפ.

סמכות שיפוט וברירת דין

 1. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

שונות

 1. תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
 2. ככל ותנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 3. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינן המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.